Aalscholvers (Phalacrocoracidae)
    Kuifaalscholver
    Aalscholver
Alken (Alcidae)
Amerikaanse zangvogels
Bijeneters (Meropidae)
    Halsbandparkiet
Boomklevers (Sittidae)
Boomkruipers (Certhiidae)
    Boomkruiper
Buulbuuls
Duikers (Gaviidae)
Duiven en tortels (Columbidae)
    Stadsduif
    Houtduif
    Turkse tortel
    Rotsduif
Eenden - Boomeenden (Cairinini)
    Mandarijneend
Eenden - Duikeenden (Aythya, Somatria etc.)
    Kuifeend
Eenden - Grondeleenden (Anatini)
    Wintertaling
    Smient
    Krakeend
    Wilde eend
    Pijlstaart
    Slobeend
    Ringtaling (ge´mporteerd)
Eenden - Hybriden
Eenden - Zaagbekken
    Grote zaagbek
    Rosse stekelstaart
Fazanten
    Fazant
Flamingos (Phoenicopteidae)
    Flamingo
Futen (Podicipedidae)
    Fuut
    Dodaars
Ganzen (Anser, Branta)
    Rotgans
    Grote Canadese gans
    Bergeend
    Nijlgans
    Kolgans
    Grauwe gans
    Kleine canadese gans
Gierzwaluwen (Apodidae)
    Gierzwaluw
Gorzen (Emberizidae)
    Grauwe gors
    Rietgors
Heggemussen (Prunellidae)
    Heggenmus
Honingzuigers (Nectariniidae)
Hop
    Hop
IJsvogels (Alcedinidae)
    IJsvogel
Jagers (Stercorariidae)
Jan-van-Genten (Sulidae)
Klapeksters
    Klapekster
Klauwieren (Laniidae)
    Roodkopklauwier
Koekoeken (Cuculidae)
Kraaien (Corvidae)
    Blauwe ekster
    Ekster
    Zwarte kraai
    Kauw
    Gaai
    Alpenkraai
Kraanvogels (Gruidae)
Leeuweriken (Alaudidae)
    Kuifleeuwerik
    Veldleeuwerik
Lijsters (Turdidae)
    Zwarte roodstaart
    Blauwe rotslijster
    Merel
    Roodborst
    Roodborsttapuit
    Kramsvogel
    Tapuit
    Koperwiek
Meeuwen (Laridae)
    Audouins meeuw
    Kokmeeuw
    Grote mantelmeeuw
    Zilvermeeuw
    Kleine mantelmeeuw
    Geelpootmeeuw
Mezen (Paridae)
    Pimpelmees
    Zwarte mees
    Kuifmees
    Koolmees
    Staartmees
Mussen (Passeridae)
    Huismus
Nachtzwaluwen (Caprimulgidae)
Papegaaien (Psittacidae)
    Monniksparkiet
Patrijzen en fazanten (Phasianidae)
    Patrijs
    Rode patrijs
Pelikanen (Pelecanidae)
Pestvogel
Piepers en kwikstaarten (Motacillidae)
    Gele kwikstaart
    Graspieper
    Witte kwikstaart
Rallen (Rallidae)
    Meerkoet
    Waterhoen
    Purperkoet
Reigers, Ooievaars en Ibissen (Ciconiiformes)
    Kwak
    Koereiger
    Lepelaar
    Grote zilverreiger
    Blauwe reiger
    Kleine zilverreiger
    Purperreiger
    Ooievaar
Roofvogels (Accipitriformes)
    Dwergarend
    Buizerd
    Torenvalk
    Vale gier
    Visarend
    Bruine kiekendief
Rotskruiper (Tichodromadidae)
Ruigpoothoenders (Tetraonidae)
Spechten (Picidae)
    Groene specht
Spreeuwen (Sturnidae)
    Spreeuw
    Zwarte spreeuw
Steltlopers (Charadriiformes)
    Rosse grutto
    Grutto
    Steltkluut
    Groenpootruiter
    Tureluur
    Bontbekplevier
    Oeverloper
    Bonte strandloper
    Wulp
    Scholekster
    Zilverplevier
    Strandplevier
    Kievit
    Kleine plevier
    Kluut
    Paarse strandloper
    Kanoet
    Steenloper
    Zwarte ruiter
Sterns (Sternidae)
    Visdief
    Grote stern
Stormvogels (Procellariidae)
Stormvogeltjes (Hydrobatidae)
Trappen (Otididae)
Uilen (Strigiformes)
    Velduil
Vinken (Fringillidae)
    Vink
    Kneu
    Sijs
    Putter
    Groenling
    Kanarie
Vliegenvangers (Muscicapidae)
Waterspreeuw
Wielewalen (Oriolidae)
Winterkoning
    Winterkoning
Zandhoenders (Pteroclididae)
Zangers (Sylviidae)
    Zwartkop
    Sprinkhaanzanger
    Kleine karekiet
    Rietzanger
Zwaluwen (Hirundinidae)
    Boerenzwaluw
    Huiszwaluw
    Oeverzwaluw
Zwanen (Cygnus)
    Knobbelzwaan