Aalscholver
  Alpenkraai
  Audouins meeuw
  Bergeend
  Blauwe ekster
  Blauwe reiger
  Blauwe rotslijster
  Boerenzwaluw
  Bontbekplevier
  Bonte strandloper
  Boomkruiper
  Bruine kiekendief
  Buizerd
  Dodaars
  Dwergarend
  Ekster
  Fazant
  Flamingo
  Fuut
  Gaai
  Geelpootmeeuw
  Gele kwikstaart
  Gierzwaluw
  Graspieper
  Grauwe gans
  Grauwe gors
  Groene specht
  Groenling
  Groenpootruiter
  Grote Canadese gans
  Grote mantelmeeuw
  Grote stern
  Grote zaagbek
  Grote zilverreiger
  Grutto
  Halsbandparkiet
  Heggenmus
  Hop
  Houtduif
  Huismus
  Huiszwaluw
  IJsvogel
  Kanarie
  Kanoet
  Kauw
  Kievit
  Klapekster
  Kleine canadese gans
  Kleine karekiet
  Kleine mantelmeeuw
  Kleine plevier
  Kleine zilverreiger
  Kluut
  Kneu
  Knobbelzwaan
  Koereiger
  Kokmeeuw
  Kolgans
  Koolmees
  Koperwiek
  Krakeend
  Kramsvogel
  Kuifaalscholver
  Kuifeend
  Kuifleeuwerik
  Kuifmees
  Kwak
  Lepelaar
  Mandarijneend
  Meerkoet
  Merel
  Monniksparkiet
  Nijlgans
  Oeverloper
  Oeverzwaluw
  Ooievaar
  Paarse strandloper
  Patrijs
  Pijlstaart
  Pimpelmees
  Purperkoet
  Purperreiger
  Putter
  Rietgors
  Rietzanger
  Ringtaling (ge´mporteerd)
  Rode patrijs
  Roodborst
  Roodborsttapuit
  Roodkopklauwier
  Rosse grutto
  Rosse stekelstaart
  Rotgans
  Rotsduif
  Scholekster
  Sijs
  Slobeend
  Smient
  Spreeuw
  Sprinkhaanzanger
  Staartmees
  Stadsduif
  Steenloper
  Steltkluut
  Strandplevier
  Tapuit
  Torenvalk
  Tureluur
  Turkse tortel
  Vale gier
  Veldleeuwerik
  Velduil
  Vink
  Visarend
  Visdief
  Waterhoen
  Wilde eend
  Winterkoning
  Wintertaling
  Witte kwikstaart
  Wulp
  Zilvermeeuw
  Zilverplevier
  Zwarte kraai
  Zwarte mees
  Zwarte roodstaart
  Zwarte ruiter
  Zwarte spreeuw
  Zwartkop